1274 - Magnus lagabøtes landslov

Fra 1274 og et par år framover ble Magnus Lagabøtes Landslov innført som gjellende rett i Norge. Denne erstattet de landsdelslovene som hadde vært fram til nå og bygget i store trekk på Gulatingsloven som hadde vært gjellende fra Sørlandet til Sunnmøre. Landsloven var den første som var lik for hele Norge.  Loven er og grunnlaget for Jonsbok som etter ulike revisjoner fremdeles er gjeldene på Island. I Norge ble loven revidert da den ble oversatt til Dansk i 1604 men ble ikke opphevet og erstattet før i 1687 da Christian Vs Norske Lov ble innført.

Sunnmørskronologi