Rovde kirke - Rovde

Det er usikkert når den første kirken på Rovde ble byggd men det er omtalt en "Raudvinjar kirkja" tidlig på 1300-tallet. I følge Garmann si skildring er kirken byggd i tømmer mens koret er bygd i stavkonstruksjon. Om dette er slik kirken og var før reformasjonen vet man ikke. Kirken var som de fleste andre stav og tømmer kirkene på sunnmøre borkledde og satt inn med tjære på utsiden.

Fra Askeladden:

ROVDE, gnr. 95 (=116) Stor-Rovde (Rovde sogn). Kirken står på (gnr. 116) Stor-Rovde, på en terrasseflate. Den nye kirkegården ligger litt til side for kirken men på den samme flata. Eldste omtale av kirken er i 1589 (Rødue kircke, Thr.R. 62), og årsaken til at den ikke nevnes i bispedømmets jordebok 1432 er at det ikke lå landskyld til kirken. ”Røvde-Kirke, som staaer her paa Gaarden tet ved Elven, og er kun en liden Stav-Kirke, forsynet med Tagsteen, men uden Spiir eller Taarn, og uden sær betydelige indvortes Prydelser. Denne er den fattigste af alle Kirker her i Provstiet, da den slet intet Jordegods eier, men blot nogle faae Kirke-Køer”. I 1721 var skipet en tømmerkonstruksjon mens koret var den siste rest av en eldre stavkirke – trolig dens skip i og med at bygningen hadde rektangulært grunnplan (ca. 15x7,5 m). I 1831-32 ble kirken revet og en langkirke i tømmer reist på samme stedet. Denne ble i 1872 erstattet med den nåværende kirke, en langkirke i tømmer med smalere kor og sakristi i øst og våpenhus i vest. Gamlekirken ble solgt til Larsnes og satt opp igjen som sjøbod (Strøm II:293, Søvdnes 1972, Ørstavik 1974). Nåværende kirke står noe til side for de eldre tuftene, i nordvest. Det kan se ut til at de eldre kirkene ble reist oppe på en stor gravhaug. I 1533 lå Rovde som anneks til Volda hovedkirke (OE 2), i 1589 til Herøy (Thr.R. 62). Området der kirken står kaltes tidligere Korsen (Ørstavik 1974), en antydning om et tidligere kors i friluft. Den nye kirkegården ble anlagt i 1918, og i 1924 ble den inngjerdet. I 1961 ble den gamle kirkegården planert om omorganisert, og til samme tid ble den nye utvidet (Søvdsnes 1972:46). (kartreferanse: AL 097-5-1). (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkegårder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-69 - oppdatert tekst i 2010)