Sunnylven kirke - Korsbrekke

Den første kirka i Sunnylven var ei stavkirke som sto oppført på Korsbrekke. Kirka er første gang omtalt i Aslak Bolts Jordebok men har trolig stått her fra rundt 1150.  Kirka ble i 1727 tatt av ras fra Korsbrekkfonna, og kirkestedet ble deretter flyttet til Hellesylt. Før dagens kirke ble oppført i 1858 stod det en korskirke på Hellesylt fra 1730.

 

Fra Askeladden:

Lokalisering og avgrensing av kirkestedet er uavklart, men et innhegnet område på ca. 30 x 44 m på et jordskiftekart fra 1867 antas å vise kirkestedet med kirkegård, jf. opplastet kart under Dokumentasjon. SUNNYLVEN, gnr. 2 (=60) Korsbrekke (Sunnylven sogn). Eldste omtale av kirken er i 1432 (Sunnifle kirkio, AB 133), og den sto da på (gnr. 60) Korsbrekke. I 1668 beskrives bygning med korsformet grunnplan, en konstruksjon i både stavverk og tømmer: ”Koren og den øverste del af kirken til korsen af tømmer. Kirken med koren langs ned i gjennem er 36 alen. Bredden 10 alen. Korsen er 7 alen i kant. Våbenhuset 7 og 8 alen, med et tårn på kirken”. Den var da brøstfeldig og ble tid om annen skordet opp (Lillebø 1949:329ff). Strøm beskrev kirken i 1766 (II:181) som følger: ”Derimod er Sogne-Kirken, eller den saa kaldte Syndelvs-Kirke, forflytted hid fra den tvers over for liggende Gaard Korsbrekke, hvor den i Aaret 1726 blev ødelagt af Snee-Fond. Den bestaaer nu af Tømmer, og ligger smukt paa en høi Bakke; men har ellers intet mærkværdigt”. Kirkestedet ble flyttet til (33=91) Hellesylt, og nykirken ble reist her og vigslet i 1730. (Kildegjennomgang til registrering av middeladerkirkesteder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-69)