Haram kirke - Haram

Den første kirka for Haram ble bygd på gården Haram på 1100-talet.  Dette var ei lita stavkirke som stod helt nede ved sjøen. Presten i haram bodde på andre sida av fjorden på prestegården på Lepsøy. Den gamle kirka ble etterhvert for liten og ble revet og matrialene er brukt i den nye kirka som ligger på Austnes. Lettest synlig er dette på flere av benkene på galleriet i den nye kirka

I dag er plassen gamlekirka stod markert med en bauta og hellegang. Påskemorgen og Olsok feires det fremdeles gudstjeneste der.

Fra Askeladden:

HARAM, gnr. 14 Haram (Haram sogn). Eldste omtale av kirken er i 1432 (Haarhamars kirkio, AB 129, 130). “Haram er den største Gaard her paa Øen (…) Det Mærkværdigste paa Gaarden er Harams-Kirke, som ansees for Hoved-Kirken her i kaldet, og er vel ikkun en gammel saa kaldet Stav-Kirke, men dog af temmelig god Anseende, udvendig forsynet med Tagsteen og et Spir, og indvendig med en i Fyrre vel udarbeidet Alter-Tavle, som og er dens betydeligste Zirat” (Strøm II:31). Ifølge regnskapene i 1668 hadde kirken da rektangulært grunnplan uten innsnevring for koret (24x12 alen), våpenhus i nord (6 alen i kvadrat), svalgang rundt hele samt takrytter. I 1838 sto ny kirke for sognet ferdig på (gnr. 11) Austnes (AP 108-5-4), og deretter ble stavkirken på (14) Haram revet og kirkegården på stedet lagt ned (Hove 1975:21ff). Kirken sto rett opp/nord for Florvågen på bnr. 7, mellom Åmundgarden og Arnfinngarden. I 1589 lå Haram som anneks til Borgund St. Peter og ble betjent av en residerende kapellan (Thr.R. 63). I 1702 ble kallet skilt fra Borgund, men først i 1755 fikk presten tittel av sogneprest (NG 203). Fjellpartiet Kyrkjeryggen ligger rett opp/nordøst for gravplassen, men det er mulig at dette er et ”likhetsnavn”. (Kildegjennomgang til registrering av middelalderkirkesteder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-69)