St. Matthis kirke -Borgund

St. Matthis kirke er nevnt i flere skriftlige kilder fra middelalderen men er aldri arkiologisk påvist endelig. Ved utgravingene i borgundkaupangen ble det funnet spor etter en steinbygning under gårdsplassen på dagens prestegård. Man antar at dette er St. Matthis kirke eller Kristkirken som og er omtalt i Borgund.

St. Matthis kirke er omtalt i Aslak Bolts jordebok som eier av Dimna i Ulstein, før dette ble lagt inn under erkebispestolen

 

Fra Askeladden:

Sparsomme rester av liten marmorkledd steinkirke V for Kristkirken på prestegårdsområdet. Var synlig i begynnelsen av 1800-tallet. Levningen tilskrives Mattes-(Matteus)kirken, nevnt kun en gang i kildene. Sannsynligvis nedlagt før 1430. Ikke gjenfunnet og ikke arkeologisk undersøkt.

MATHEUSKIRKEN, gnr. 43 Borgund (Borgund sogn). Ruinene var fortsatt synlige i første halvdel av 1800-tallet, og trolig er det denne som er dokumentert under låvebrua på prestegården – sør for nåværende kirke – og seinere fjernet. Den var en langkirke i stein med rektangulært skip og rektangulært, smalere kor, muligens også fra 1100-tallet, og trolig har også denne kirken vært utvendig kledd med marmorkvader (Kloster 1957:360f). Ut fra innførselen i Aslak Bolts jordebok 1432 (s. 135) (første og siste omtale av kirken) var Matheuskirken i Borgund allerede da lagt øde, da dens fabricagods på dette tidspunkt lå til domkirken. (Kildegjennomgang til registrering av lav NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-69)