Vatne kirke - Vatne

Den eldste kirka i Vatne stod på gården Vatne og før den i 1761ble flyttet til Osgota der dagens kirke står. Middelalderkirka var ei lita stavkirke uten tårn og var trolig bygd på 1300-tallet. Da kirka ble flyttet ble den ombygd så den ble en korskirke. Da denne ble for liten ble det bygd ny kirke i 1868.

Fra Askeladden:

VATNE, gnr. 97 Vatne (Skodje sogn). Eldste omtale av kirken er i 1432 (Watna kirkio, AB 131). På slutten av 1600-tallet framsto kirken på (gnr. 97) Vatne med korsformet grunnplan (Fylling u.å.:12ff). Det kan se ut til at en eldre kirke i stavkonstruksjon hadde rektangulært skip og rektangulært, smalere kor, og at denne så fikk bygd til tverrskip og muligens nytt kor på denne tiden. I 1766 ble den beskrevet som følger: ”Vatne-Kirke staaer og paa denne Gaard, ganske nær ved det færske Vand, hvor den har en smuk Situation, men ligger ikke meget beleilig til for Sogne-Folket, som selv eier Kirken, og har nu i Sinde at flytte den herfra til Gaarden Ousgotten (Note: Dette er og siden skeet i Aaret 1761, da Kirken blev forflyttet fra Vatne til Ousgotten, og af en Stav-Kirke forandret til en Tømmer-Kirke). For nærværende Tid er den en liden og uanseelig Stav-Kirke, som ingen indvendige Zirater har, eller andre Mærkværdigheder” (Strøm II:96). Kirken var da blitt flyttet fra Vatne ca. 1,4 kilometer vestover til (94) Osgoten (AS 106-5-1). Nykirken ble reist som en tømmerbygning med korsformet grunnplan, samt med kortilbygg i øst og våpenhus i vest, og den ble vigslet i 1761 – året etter at den sto ferdig. På 1860-tallet ble denne for liten, og nåværende kirke ble vigslet i 1868. Gården var utgangspunktet for navnet på skipreidet (Vatne skipredhe i Sund ffiord paa Syndmør, DN XII:610, 1547). I 1589 lå Vatne som anneks til hovedkirken på Borgund (Thr. R. 63). (Kilkdegjennomgang til registrering av middelalderkirkegårder av NIKU ved Jan Brendalsmo, RA sak 06/02235-69)